Aдм. д. № 513/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181 ал.1 от Административно процесуалния  кодекс съобщава, че е постъпил  протест Образувано е по протест на прокурор от Районна прокуратура Горна Оряховица против разпоредбите на чл.5, ал. 2  и чл.8, ал.1, т.3 от Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности и издаване на разрешения за поставяне по чл.56 и чл.57 от ЗУТ на Общински съвет Стражица/Наредбата/, за което е образувано административно дело № 513/2016 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание по делото е насрочено за 21.10.2016г. от 10.00 часа.