Адм. д. № 575/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181,  ал. 1  от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Районна  прокуратура Павликени против разпоредбите на чл.15, ал.3, т.4 и ал.7, чл.26,ал.3, т.3, чл.37, ал.2        т.3 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Павликени, прието с Решение № 580 по Протокол № 62/18.11.2010г. на Общински съвет Павликени,  с посл.  изм. и  доп., т.к. предвиждат незаконосъобразно задължение за представяне на удостоверение за липса на задължения към Община Павликени. Освен отмяната на тези разпоредби, прокурорът иска от съда да отмени и разпоредбата на чл.35, т.2и т.3 от същата Наредба, в частта относно израза „с нотариално заверени подписи“, на 01.09.2016г., по което е образувано адм. д. № 575/2016г. по описана Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 11.11.2016г. от 10,00 часа.