Aдм. д. №207/2016 г.

Административен съд Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния  кодекс съобщава, че е постъпил протест от Йордан Ангелов – районен прокурор при Районна прокуратура гр. Горна Оряховица против разпоредбите на Глава II от Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура, приета с Решение №371 от Протокол №34/21.05.2009г. на Общински съвет Г.Оряховица, за което е образувано адм.дело №207/2016г. по описа на Административен съд- гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 31.05.2016година – 10.00 часа.