БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

Административен съд – Велико Търново

Административен съд – Велико Търново уведомява, че считано от 05.01.2015 г. сметките на съда са както следва:

Първа инвестиционна банка – клон Велико Търново
BIC FINVBGSF

Сметка за държавни такси и други приходи: IBAN – BG 63 FINV 91503 116380654

Депозити за вещи лица и свидетели, гаранции и обезпечения: IBAN – BG 59 FINV 9150 3316380661

Главен счетоводител – Галина Хутова-Стойкова –    стая № 12, телефон: (062) 65 10 83
Касиер счетоводител – Бойка Боева –    инфоцентър, телефон: (062) 60 04 71