БЮДЖЕТ

Утвърден с решение на Пленума на ВСС по прокол № 2/25.01.2018 г.

Бюджет за 2018 г. Административен съд – Велико Търново
ПОКАЗАТЕЛИ Утвърден бюджет за 2018 г.
Разходи общо 1474323 лв.
В т. ч. :
Заплати и възнаграждения за персонала 1022352 лв.
Други възнаграждения и плащания за персонала 80000 лв.
Осигурителни вноски 281054 лв.
Издръжка 90326 лв.
Платени данъци, такси и административни санкции 500 лв.
Разходи за членски внос 0 лв.
Други текущи трансфери за домакинства 0 лв.
Капиталови разходи 0 лв.
Основен ремонт на ДМА 0 лв.
Придобиване на ДМА 0 лв.
Придобиване на НДА 0 лв.

Публикуван в изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.