БЮДЖЕТ

Утвърден с решение на Пленума на ВСС по прокол № 2/24.01.2019 г.

Бюджет за 2019 г. Административен съд – Велико Търново
ПОКАЗАТЕЛИ Утвърден бюджет за 2019 г.
Разходи общо 1632963 лв.
В т. ч. :
Заплати и възнаграждения за персонала 1074298 лв.
Други възнаграждения и плащания за персонала 169266 лв.
Осигурителни вноски 295206 лв.
Издръжка 86183 лв.
Платени данъци, такси и административни санкции 480 лв.
Разходи за членски внос 0 лв.
Други текущи трансфери за домакинства 0 лв.
Капиталови разходи 7530 лв.
Основен ремонт на ДМА 0 лв.
Придобиване на ДМА 7530 лв.
Придобиване на НДА 0 лв.

Публикуван в изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.