Профил на купувача

Към настоящия момент в Административен съд – Велико Търново няма обявени обществени поръчки.

Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК – ЕТ „Персонал консулт-Ганчо Попов”

На 12.07.2013г. в сградата на Административен съд-Велико Търново, Председателят Георги Чемширов в качеството си на възложител, подписа договор с избрания изпълнител в открита процедура по ЗОП – ЕТ „Персонал консулт-Ганчо Попов”, гр. София, с предмет: „Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции“, финансиран по ОПАК”.

Проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители“ ОПАК – допуснати оферти

Уведомяваме участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект „ Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран по ОПАК, че с Протокол от 18.06.2013г., Комисията, назначена със Заповед №222/03.06.2013г. на Председателя е допуснала до оценяване следните офертите:

  1. ЕТ „Персонал консулт – Ганчо Попов”, гр.София, вх.№1/31.05.2013г.
  2. ”Център за чужди езици и мениджмънт” ООД, гр.Плевен, вх.№2/03.06.2013г.
  3. ”Е-турс” ООд, гр.Добрич, вх.№3/03.06.2013г.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще се състои на 20.06.2013г. от 10,30ч., Зала №15, в сградата на Административен съд – Велико Търново, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители“ ОПАК

Уведомяваме участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект „ Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран по ОПАК, че с Протокол от 10.06.2013г., Комисията, назначена със Заповед №222/03.06.2013г. на Председателя е допуснала поправка на техническа грешка в Протокол от 04.06.2013 г., страница 2, както следва:
ВМЕСТО „На обявеното отваряне на офертите 03.06.2013г. 10,00ч. не се явиха представители на кандидатите, депозирали офертите.”
ДА СЕ ЧЕТЕ „На обявеното отваряне на офертите 04.06.2013г. 10,00ч. не се явиха представители на кандидатите, депозирали офертите.”

Проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители“ ОПАК

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца Продължи… Проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители“ ОПАК

Проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители“ ОПАК

С решение № 1/22.04.2013 г.. на председателя на Административен съд – Велико Търново е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Продължи… Проект: „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители“ ОПАК