Вещи лица и преводачи

Информация за преводачи

Съощение във връзка с Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014г.

Във връзка с актуализиране на списъка на съдебните преводачи към съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2022 година, всички желаещи да бъдат Продължи… Информация за преводачи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд за 2022 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Административен съд – Велико Търново или Окръжен съд-Велико Търново следните документи: Продължи… ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА