Кариери

Конкурс за заемане на длъжността „Съдебен деловодител”- 1 щатна бройка, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ, код по НКПД: 44152003

Прекратява се конкурса за „Съдебен деловодител на основание Заповед № РД-05-284 / 28.06.2021 г.

На основание Заповед №РД-05-227/31.05.2021г. на Председателя, Административен съд – Велико Търново ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „Съдебен деловодител”- 1 щатна бройка, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ, код по НКПД: 44152003

Длъжностна характеристика

Декларация – съгласие за обработване на лични данни във връзка с участие в конкурс за служител на длъжността „съдебен деловодител“ в Административен съд – Велико Търново

Декларация чл.340а, ал.1 от ЗСВ

Декларация чл.340а, ал.2 от ЗСВ

 

Прекратява се конкурса за „Системен администратор“

З А П О В Е Д
№ РД-05-103
гр. Велико Търново, 16.03.2021г.

На основание чл.93, ал.1 от Закона за съдебната власт и във връзка с решение по Протокол № 05 от 09.03.2021г. на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС, т.1.1.

З А П О В Я Д В А М:

ПРЕКАТЯВАМ обявения със Заповед № РД-05-32/09.02.2021г. конкурс за длъжността „Системен администратор“ – 1 щатна бройка, поради дадено съгласие от Комисия „Съдебна администрация“ към  Съдийската колегия на ВСС по Протокол №05/09.03.2021г. за назначаване на съдебен служител на посочената длъжност на основание чл.343, ал.2 от ЗСВ.
Да се уведомят всички лица, подали документи за участие в конкурсната процедура на посочените от тях телефони.

Препис от заповедта да се постави на информационното табло на съда и да се публикува на интернет страницата на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

`                                                                          ГЕОРГИ ЧЕМШИРОВ

 

Заповед

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №РД-05-32/09.02.2021г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА

1. Кратко описание на длъжността:

Подпомага административния ръководител във въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системата. Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №РД-05-32/09.02.2021г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА