Кариери

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО със Заповед №РД-05-399/13.09.2017 година ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдебен помощник”

1. Кратко описание на длъжността. Съдебният помощник е съдебен служител с юридическо образование, който подпомага съдиите в тяхната работа, като: извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна; подпомага образуването на делата и следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО със Заповед №РД-05-399/13.09.2017 година ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдебен помощник”