Обявления

Адм. д. №740/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 288 по Протокол № 20/ 01.03.2005 г. от заседание на Общински съвет – Стражица, Продължи… Адм. д. №740/2018 г.

Адм. д. № 667/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на  прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново  против Наредба за реда за управление и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества. Продължи… Адм. д. № 667/2018 г.

Адм. дело №591/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор в Окръжна прокуратура -град Велико Търново против разпоредбите на чл.12, ал.1, т.5 в частта и „и ги командирова при необходимост“, чл.24, ал.1, т.8, чл.81, ал.3, чл.97 и чл.101 от Правилника за организацията и Продължи… Адм. дело №591/2018 г.

Адм.дело № 678/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от заместник окръжен прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба № 1 за обществения ред в общината, приета с Решение № 490 по Протокол № 35/29.03.2006 г. на Общински съвет – Стражица, Продължи… Адм.дело № 678/2018 г.

Адм. д. № 657/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново  против Наредба за определянето и администрирането на месните такси и цени на услугите в Община Горна Оряховица, приета с Решение № 965 по Продължи… Адм. д. № 657/2018 г.

Адм. дело № 623/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени, приета с Решение № 37 по Продължи… Адм. дело № 623/2018 г.

Адм. дело № 616/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 23, ал. 7, вр. с ал. 1-4 от Наредба за определянето и Продължи… Адм. дело № 616/2018 г.