Обявления

Адм. д. № 957/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 4, чл. 42, ал. 2 в частта относно ловните кучета, чл. 54, т. ІІ „Административно Продължи… Адм. д. № 957/2017 г.

Адм. д. № 901/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико  Търново, с който  се оспорват разпоредбите на  чл.40, ал.1,т.2,т.3 и т.4 от Наредба за определянето и  администрирането на местните  такси и цените Продължи… Адм. д. № 901/2017 г.

Адм. д. № 924/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 9 и чл. 15, т. 6 от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на Продължи… Адм. д. № 924/2017 г.

Адм. д. № 867/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжният прокурор в Окръжна прокуратура  гр. Велико Търново срещу разпоредбите на чл.39, ал.2, т.1,2,3 и4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, приета с решение №965/30.01.2003 Продължи… Адм. д. № 867/2017 г.

Адм. д. № 863/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 12, ал. 1, т. 5 и чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и Продължи… Адм. д. № 863/2017 г.

Административно дело № 862/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от  прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против чл. 58, ал. 4, чл. 58а, ал. 2, чл. 94, ал. 5, т. 2 и чл. 104, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 532/ 19.05.2005 г. на Общински съвет – Велико Търново, изменена и допълнена с Решение № 325/ 11.09.2008 г., Решение № 1365/ 23.06.2011 г. и Решение № 720/ 27.06.2013 г. на Общински съвет – Велико Търново,   за което е образувано  Административно дело № 862/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 15.12.2017г. от 09.30 часа.

Адм. д. № 847/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново по реда на чл. 185 и сл. от АПК, във вр. с чл. 191, ал. 2 от същия кодекс, с който е протестирана ЧАСТИЧНО Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена, приета с Решение № 46 по Протокол № 18/22.09.1999 г. на Общински съвет Елена, с последващи изменения и допълнения /Наредбата/: чл. 11, т.1; чл.22; чл. 26, т.7 и т.10; чл. 31, т.2 и целия Раздел „Девети“, както и следните разпоредби, отчасти: чл.5, т.2; чл.11, т.4; чл.20, т.11; чл. 25, т.4; чл. 26, т.3.
Образувано е Адм. д. № 847/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.