Обявления

Адм. дело № 525/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура –Павликени против Наредбата за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в Община Павликени, приета с решение №132 по Продължи… Адм. дело № 525/2020 г.

Адм. дело №519/2020г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил по протест на Ваня Александрова – прокурор при Районна прокуратура – Свищов против разпоредбата на чл. 22, ал. 10, т. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Продължи… Адм. дело №519/2020г.

Адм. дело № 220/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура – град Велико Търново против разпоредбите на чл.52, ал.1, т.4, в частта по т.12 и т.13 от Приложение №4 и чл. 64, ал.2 от Наредбата като втората разпоредба също е оспорена само Продължи… Адм. дело № 220/2020 г.

адм. дело № 217/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбите на чл.15 и чл.49, ал.1, т.4, като втората разпоредба е оспорена само относно т.12 и т.13 от Приложение № 4  към Глава 2, Раздел 5 от ЗМДТ от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, приета с Решение № 28 по Протокол № 5/19.02.2008г. на Общински съвет Елена, за което е образувано адм. д. № 217/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 26.06.2020 г. от 10.00 часа в новата сграда на Административен съд- гр. В. Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1.

адм. дeло № 221/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура – град Велико Търново против разпоредбата на чл.52, ал.1, т.4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета с решение №42 по Продължи… адм. дeло № 221/2020 г.

адм. дело № 270/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпила жалба от ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦИНГОВ против Заповед № РД-11-ВТ-19/26.03.2020г., издадена от Директора на Областно пътно управление гр. Велико Търново, с искане за отмяната й като незаконосъобразна.
Образувано е административно дело № 270/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 10.07.2020г. от 9,00 часа.

Адм. дело № 235/2020 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбата на чл. 62, ал.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци, приета с Решение № 40 по Протокол № 5 от 31.1.2008г. на Общински съвет Продължи… Адм. дело № 235/2020 г