Обявления

Адм. дело № 750/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура  – Свищов против разпоредбите на чл.14, ал.1, т.8, т.10 и т.11 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета решение Продължи… Адм. дело № 750/2020 г.

Адм. дело № 758/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в прокурор при Районна прокуратура град Павликени против Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Продължи… Адм. дело № 758/2020 г.

Адм. дело № 718/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 612 по Продължи… Адм. дело № 718/2020 г.

Адм. дело № 742/2020 година

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново срещу Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Полски Тръмбеш, приета с Решение Продължи… Адм. дело № 742/2020 година

Адм. дело № 719/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново против Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Стражица, приета с Решение № 648 по Протокол № 58/30.06.2015г. на Общински съвет Стражица, Продължи… Адм. дело № 719/2020 г.

Адм. дело № 650/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпила жалба от Областен управител В. Търново, против разпоредбата на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за опазване на обществения ред на териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Продължи… Адм. дело № 650/2020 г.

Адм. дело № 525/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура –Павликени против Наредбата за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в Община Павликени, приета с решение №132 по Продължи… Адм. дело № 525/2020 г.