Обявления

Адм. дело № 536/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени Наредбата за поддържане на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Горна Продължи… Адм. дело № 536/2019 г.

Адм. дело № 499/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на заместник – окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – град Велико Търново против разпоредби на Наредбата за чистотата на улици, паркове, градини и площади в населените места на Община Сухиндол, Продължи… Адм. дело № 499/2019 г.

адм. дело № 417/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 184 по Продължи… адм. дело № 417/2019 г.

Адм. дело № 416/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 360 / 27.07.2017г. на Общински Продължи… Адм. дело № 416/2019 г.

Адм. дело № 398/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Районна прокуратура Павликени с искане да се обявят за нищожни разпоредбите на чл. 13, ал. 1 в частта относно думите „причиняващи шум“ и „и в близост до тях“; чл. 13, ал. 2 в частта Продължи… Адм. дело № 398/2019 г.

Адм. дело № 399/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на  Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбите на чл.4, ал.1 , чл. 36, ал 1, чл. 40, ал.1, чл. 41, ал 1, чл. 43, ал.1, и чл.55 всички в частта „събиране“ и „транспортиране“ , чл.4, ал.2, чл.16, ал.4, чл.48, Продължи… Адм. дело № 399/2019 г.

адм. дело № 374/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Районен прокурор при Районна прокуратура гр. Павликени против разпоредбите на чл.24,т.24,чл.27,ал.2,ал.3,ал.4,ал.5 и ал.6,чл.57,ал.8 в частта му досежно изразите „събиране, …транспортиране“ и чл.109 от Продължи… адм. дело № 374/2019 г.