Обявления

Адм. дело № 297 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба на изпълняващият длъжността Областен управител на област с административен център Велико Търново, с която се обжалват разпоредбите на чл.5, ал.2, т.11,12,13, чл7, ал.3, т.2, чл.8, ал.1, ал.2, т.1 букви а/, б/, в/, г/ д/, е/, точки 2,3, 4 и 6, ал.3, чл.9, ал.2, чл.24, ал.1, чл.28, ал.2, т.3, чл.30, ал.1, ал.2, т.5  и ал.3, чл.31, ал.1, чл.38, а.1, т.3, чл.39, ал.1 и ал.2, чл.47, т.2, чл.50, ал.1, т.3, 4 и5, чл.51, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета първоначално с решение №227/25.02.2021 година на Общински съвет Лясковец, върнато от жалбоподателя и отново прието с решение №240/25.03.2021 година на ОбС – Лясковец, както и за възможността на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК, за което е образувано адм. д. №297/2021 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 16.07.2021 г. от 10.00 часа.

Адм. дело № 209 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е  постъпила  жалба на Фондация „Върховенство на закона“ с искане за отмяна на чл.3а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Горна Оряховица.

Образувано е административно дело № 209/2021 г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.

Делото е насрочено за 18.06.2021г. от 11,00 часа.

Адм. дело № 208 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е  постъпила  жалба на Фондация „Върховенство на закона“ с искане за отмяна на чл.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Елена.

Образувано е административно дело № 208/2021 г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.

Делото е насрочено за 18.06.2021г. от 11,00 часа.

Адм. дело № 228 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Фондация „Върховенство на закона“ гр. София, ЕИК 205988920, представлявана от Ю. П. Н., чрез адв. И.Я., срещу разпоредбите на чл. 4а, ал. 1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов, за което е образувано адм. д. №228/2021 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 11.06.2021 г. от 09.45 часа

Адм. дело № 210 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Фондация „Върховенство на закона“ гр. София, ЕИК 205988920, представлявана от Ю. П. Н., чрез адв. И.Я., срещу разпоредбите на чл. 10, ал. 1-4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш, за което е образувано адм. д. №210/2021 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 28.05.2021 г. от 10.00 часа.

Адм. дело № 174 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че Определение №108/25.03.2021г. по адм.дело №174/2021г., с което е спряно предварителното изпълнение на  Общ административен акт, е влязло в законна сила на 05.04.2021г.