Обявления

Адм. дело № 875/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 5, чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 2, от Наредба за търговската дейност и преместваемите Продължи… Адм. дело № 875/2018г.

Адм. дело № 784/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, чл. 4, ал. 1, чл. 7, т. 2, 3, 7, 8 и 10 – по отношение на огнестрелните Продължи… Адм. дело № 784/2018 г.

Адм. дело № 768/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица, приета с Решение № 360 по Продължи… Адм. дело № 768/2018 г.

Адм. д. №740/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 288 по Протокол № 20/ 01.03.2005 г. от заседание на Общински съвет – Стражица, Продължи… Адм. д. №740/2018 г.

Адм. д. № 667/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на  прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново  против Наредба за реда за управление и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества. Продължи… Адм. д. № 667/2018 г.

Адм. дело №591/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор в Окръжна прокуратура -град Велико Търново против разпоредбите на чл.12, ал.1, т.5 в частта и „и ги командирова при необходимост“, чл.24, ал.1, т.8, чл.81, ал.3, чл.97 и чл.101 от Правилника за организацията и Продължи… Адм. дело №591/2018 г.

Адм.дело № 678/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от заместник окръжен прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба № 1 за обществения ред в общината, приета с Решение № 490 по Протокол № 35/29.03.2006 г. на Общински съвет – Стражица, Продължи… Адм.дело № 678/2018 г.