Обявления

адм. дело № 322/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица по реда на чл. 185 от АПК, с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 18, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал 6, чл. 68, чл. 69 и чл. 71 от Наредбата за управление Продължи… адм. дело № 322/2019 г.

адм. дело № 318/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  185 и сл.  от Административно процесуалния кодекс, съобщава  че е постъпил протест на  зам. прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбите на чл. 22, ал. 1 и чл. 51, ал. 4, предл. първо и ал. 5 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена, приета Продължи… адм. дело № 318/2019 г.

Адм. дело № 325/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново, против  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, приета Продължи… Адм. дело № 325/2019 г.

АДМ. ДЕЛО №291/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на Прокурор в Районна прокуратура Горна Оряховица с искане за отмяна на чл.29, ал.2, 3, 4, 5 и 6, чл.41, чл.62, ал.1, чл.65, ал.3, чл.87, ал.4 и чл.92, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на Община Продължи… АДМ. ДЕЛО №291/2019г.

Адм. ДЕЛО № 316/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново, против  Наредба за горските територии-собственост на Община Павликени, приети с Решение 210/01.11.2012г на Общински съвет Павликени. Продължи… Адм. ДЕЛО № 316/2019 г.

адм. дело №306/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредбата за управление на горските територии, собственост  на Община Елена, приета с Решение №33 по Протокол № Продължи… адм. дело №306/2019 г.

адм. дело № 303/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново, Продължи… адм. дело № 303/2019 г.