Обявления

ИЗБОРЪТ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ПОТВЪРДЕН ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Състав на Административен съд – Велико Търново отхвърли жалбата на Местна коалиция „БСП за България“ /ПП „АБВ“, ПП „Движение 21“/ против Решение №188-МИ/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица, с което е обявен изборът на кмет. Като неоснователна е преценена основната претенция на жалбоподателя, че решението е Продължи… ИЗБОРЪТ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ПОТВЪРДЕН ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 Адм. д. №725/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на   прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица, против чл. 60, ал. 5 от Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Стражица, в редакция след измененията и допълненията, приети с Решение № 604/ 28.01.2019 г. на Продължи…  Адм. д. №725/2019г.

адм. дело № 721/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредба №1 за осигуряване  на обществения ред на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение №92 по Протокол Продължи… адм. дело № 721/2019 г.

адм. дело № 704/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредба №1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени, приета с Решение №335 по протокол №28/28.09.2005г. на Общински съвет-Павликени. С протеста се иска отмяна на цялата Наредба, алтернативно отмяната на разпоредбите на чл.4, ал.6, чл.6, чл.7, чл.9, чл.10, чл.14, ал.2, изречение първо, чл.17, ал.1 и 2 и чл.28, ал.2 от този нормативен акт.

Продължи… адм. дело № 704/2019 г.

Адм. д. № 697/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Зам. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбата на чл. 60 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Продължи… Адм. д. № 697/2019 г.

АДМ. ДЕЛО № 672/2019 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 82, ал. 2, б. „б“ и б. „в“ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356 по Протокол № Продължи… АДМ. ДЕЛО № 672/2019 г

Адм. дело № 536/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени Наредбата за поддържане на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Горна Продължи… Адм. дело № 536/2019 г.