Обявления

адм. дело № 721/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредба №1 за осигуряване  на обществения ред на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение №92 по Протокол Продължи… адм. дело № 721/2019 г.

адм. дело № 704/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредба №1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени, приета с Решение №335 по протокол №28/28.09.2005г. на Общински съвет-Павликени. С протеста се иска отмяна на цялата Наредба, алтернативно отмяната на разпоредбите на чл.4, ал.6, чл.6, чл.7, чл.9, чл.10, чл.14, ал.2, изречение първо, чл.17, ал.1 и 2 и чл.28, ал.2 от този нормативен акт.

Продължи… адм. дело № 704/2019 г.

Адм. д. № 697/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Зам. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбата на чл. 60 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Продължи… Адм. д. № 697/2019 г.

АДМ. ДЕЛО № 672/2019 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 82, ал. 2, б. „б“ и б. „в“ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356 по Протокол № Продължи… АДМ. ДЕЛО № 672/2019 г

Адм. дело № 536/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени Наредбата за поддържане на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Горна Продължи… Адм. дело № 536/2019 г.

Адм. дело № 499/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на заместник – окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – град Велико Търново против разпоредби на Наредбата за чистотата на улици, паркове, градини и площади в населените места на Община Сухиндол, Продължи… Адм. дело № 499/2019 г.

адм. дело № 417/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 184 по Продължи… адм. дело № 417/2019 г.