Обявления

Адм. дело № 796/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се прогласи нищожността, алтернативно отмени като незаконосъобразен чл. 56а от Наредбата за определянето и администрирането на Продължи… Адм. дело № 796/2017г.

Адм. д. № 785/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на  прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново  против чл. 32 ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Лясковец. Продължи… Адм. д. № 785/2017 г.

Адм. д. № 794/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против чл. 37, ал.2 от Наредба за придобиване , управление и разпореждане с общински имущество на територията на Община Полски Продължи… Адм. д. № 794/2017 г.

Адм. д. № 780/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Зам. окръжен прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на разпоредбата на чл. 39 и чл. 40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов. Продължи… Адм. д. № 780/2017 г.

Адм. д. № 744/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Габриела Дремсизова- прокурор в Районна прокуратура Павликени,  против чл. 2, ал. 1 от Наредба за обществения ред и безопасността на движението в община Сухиндол, приета с Решение №65/ 29.07.2004 г. на Общински съвет – Сухиндол, допълнена с решение Продължи… Адм. д. № 744/2017 г.

Адм. д. № 724/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Районна прокуратура град Павликени, против  разпоредбите на чл.2, ал.1, чл.24, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.25, ал.1, чл.27, ал.1, т.1, т.3, т.5, т.6 и т.7, чл.31,ал.1, т.3, чл.33, чл.52, ал.1, т.4 и чл.58, ал.1, т.4 от Продължи… Адм. д. № 724/2017г.

Адм. д. № 735/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Габриела Дремсизова- прокурор в Районна прокуратура Павликени  против чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на Продължи… Адм. д. № 735/2017 г.