Обявления

Адм. д. №131/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от   заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл. 17, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 19, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Продължи… Адм. д. №131/2018 г.

Адм. дело №130/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест от Светлана  Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново с който се оспорва законосъобразността на чл.17,30,ал.2,чл.34,ал.2, и чл.35,ал.2в частта „безсрочно“, чл.78, чл.81, чл.84, чл.89, чл.90 и чл.91 от Продължи… Адм. дело №130/2018г.

Адм. д. № 117/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Продължи… Адм. д. № 117/2018 г.

адм. д. № 118/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Светлана Иванова – окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 5, ал. 1, т. 21 в частта „с мнозинство повече от половината от общия брой съветници“, чл. 14, ал. 1, т. 3 и чл. 25, ал. 1, т. 11 в Продължи… адм. д. № 118/2018 г.

Адм. д. № 97/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на прокурор от Районна прокуратура – гр. Горна Оряховица по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 16, ал. 3, изр. 2 и изр. 4, чл. 21, ал. 4, т. 6, ал. 9, т.5 и ал. 15, т. 6, чл. 23, ал. 2 и ал. 3, чл. 68, ал. 3, т. 4, Продължи… Адм. д. № 97/2018 г.

Административно дело №78/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор при Районна прокуратура Горна Оряховица с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 83, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и Продължи… Административно дело №78/2018 г.

Адм. д. № 60/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против чл. 47, ал.1,т.1 и ал 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Сухиндол, приета Продължи… Адм. д. № 60/2018 г.