Обявления

Адм. дело № 174 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че Определение №108/25.03.2021г. по адм.дело №174/2021г., с което е спряно предварителното изпълнение на  Общ административен акт, е влязло в законна сила на 05.04.2021г.

Адм. дело 204 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Фондация „Върховенство на закона“ гр. София, ЕИК 205988920, представлявана от Ю. П. Н., чрез адв. И.Я., срещу разпоредбите на чл. 5, ал. 1-3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 77 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет гр. Лясковец, проведено на 23.03.2020 г., за което е образувано адм. д. №204/2021 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 28.05.2021 г. от 09.30 часа.

АДМ. ДЕЛО № 174 / 2021 Г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от кмета на Община Лясковец против Решение № 233/ 25.02.2021г. на Общински съвет Лясковец, с което е изменено Решение № 172/29.10.2020 г. на същия Общински съвет, за което е образувано адм. д. №174/2021 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 14.05.2021 г. от 09.30 часа.

Адм. дело № 750/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура  – Свищов против разпоредбите на чл.14, ал.1, т.8, т.10 и т.11 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета решение Продължи… Адм. дело № 750/2020 г.

Адм. дело № 758/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в прокурор при Районна прокуратура град Павликени против Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Продължи… Адм. дело № 758/2020 г.

Адм. дело № 718/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 612 по Продължи… Адм. дело № 718/2020 г.

Адм. дело № 742/2020 година

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново срещу Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Полски Тръмбеш, приета с Решение Продължи… Адм. дело № 742/2020 година