Обявления

админ. дело № 924/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец, приета с Решение № 42 по Протокол № Продължи… админ. дело № 924/2018 г.

Админ. дело № 922/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 23, ал. 1, 2, 3 и 4, т. 1 и т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на Продължи… Админ. дело № 922/2018 г.

Адм. дело №918/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на   окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на разпоредбите на чл.21, ал.6, чл.26, ал.2, ал.З, ал.4, т.1, т.2 и т.З в частта „месечен абонамент, ал.5 и ал.6 в частта касаеща Продължи… Адм. дело №918/2018г.

Адм. дело № 903/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, срещу Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Велико Търново, приета с решение №365/16.12.2004г на Общински съвет Продължи… Адм. дело № 903/2018 г.

Адм. дело № 865/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура -град Велико Търново против Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сухиндол, приета с решение №271 по Продължи… Адм. дело № 865/2018г.

Адм. дело № 875/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 5, чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 2, от Наредба за търговската дейност и преместваемите Продължи… Адм. дело № 875/2018г.

Адм. дело № 784/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, чл. 4, ал. 1, чл. 7, т. 2, 3, 7, 8 и 10 – по отношение на огнестрелните Продължи… Адм. дело № 784/2018 г.