Обявления

Адм. д. № 657/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново  против Наредба за определянето и администрирането на месните такси и цени на услугите в Община Горна Оряховица, приета с Решение № 965 по Продължи… Адм. д. № 657/2018 г.

Адм. дело № 623/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени, приета с Решение № 37 по Продължи… Адм. дело № 623/2018 г.

Адм. дело № 616/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 23, ал. 7, вр. с ал. 1-4 от Наредба за определянето и Продължи… Адм. дело № 616/2018 г.

Адм. дело № 543/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № Продължи… Адм. дело № 543/2018 г.

Адм. дело № 572/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за обществения ред и безопасността на движението в Община Сухиндол, приета с Решение № 65 от 29.07.2004 г. Продължи… Адм. дело № 572/2018 г.

Адм. д. № 582/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от зам. окръжен прокурор при  Окръжна прокуратура Велико Търново против   разпоредбата на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за обществения ред на територията на община Велико Търново, приета с Решение № Продължи… Адм. д. № 582/2018г.

Адм. д. № 565/2018 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при  Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица, приета с Решение № 398 Продължи… Адм. д. № 565/2018 г