Обявления

адм. дело № 314/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от„РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590 по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на  разпоредбите на чл. 55 – в частта относно въведено изискване за притежаване на разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейностите по Продължи… адм. дело № 314/2019 г.

Адм. дело № 364/2019 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в ОП – Велико Търново по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на Наредбата за управление, разпореждане, стопанисване и опазване на горските територии на Община Стражица, като в Продължи… Адм. дело № 364/2019 г

Адм. дело № 363/2019 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура – град Павликени против разпоредбите на чл.20, ал.2, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7, чл.36 относно израза „събиране“  и чл.68, ал.2, предложение последно от Наредба за управление Продължи… Адм. дело № 363/2019 г

Адм. дело № 333/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в РП – Елена по реда на чл.185 от АПК, с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, чл. 76, ал. 1 и чл. 77, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6/в частта им относно Продължи… Адм. дело № 333/2019 г.

адм. дело № 322/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица по реда на чл. 185 от АПК, с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 18, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал 6, чл. 68, чл. 69 и чл. 71 от Наредбата за управление Продължи… адм. дело № 322/2019 г.

адм. дело № 318/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  185 и сл.  от Административно процесуалния кодекс, съобщава  че е постъпил протест на  зам. прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбите на чл. 22, ал. 1 и чл. 51, ал. 4, предл. първо и ал. 5 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена, приета Продължи… адм. дело № 318/2019 г.

Адм. дело № 325/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново, против  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, приета Продължи… Адм. дело № 325/2019 г.