Обявления

Адм. дело № 75/2020 година

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Габрово с искане за отмяна на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Габрово в нейната цялост, приета с Решение № 98 от заседание на Общински съвет – Продължи… Адм. дело № 75/2020 година

Адм. дelo №92/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на   окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Полски Тръмбеш, Продължи… Адм. дelo №92/2020 г.

Адм. дело № 70/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл.10 и чл. 50, ал.1, т.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Продължи… Адм. дело № 70/2020 г.

Адм. дело № 64/2020 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Горна Оряховица, Продължи… Адм. дело № 64/2020 г

адм. дeло № 69/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  185 и сл.  от Административно процесуалния кодекс, съобщава  че е постъпил протест на  прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за осигуряване на „Пожарната безопасност и защита на населението“ на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 323 по Протокол Продължи… адм. дeло № 69/2020 г.

адм. дело № 60/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Стражица, приета с Решение № 607 по Продължи… адм. дело № 60/2020 г.

адм. дело № 61/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане да се обяви за нищожна, респ. отмени като незаконосъобразна Наредбата за пожарната безопасност и защита на населението на Продължи… адм. дело № 61/2020 г.