Обявления

Адм. д. № 306/ 2015 г.

На 07.07.2015 г. се проведе открито съдебно заседание по адм. дело № 306/ 2015 г. по описа на административен съд образувано за разглеждане на жалба срещу Заповед № 359/ 17.04.2015 г. на ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, с която е определен поименният списъчен състав на Общото събрание на висшето училище. Съдът Продължи… Адм. д. № 306/ 2015 г.

Адм. дело № 306/ 2015 г.

Днес, 09.06.2015 г. се проведе открито съдебно заседание по адм. дело № 306/ 2015 г. по описа на административен съд – гр. Велико Търново, образувано по жалба срещу Заповед № 359/ 17.04.2015 г. на ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Продължи… Адм. дело № 306/ 2015 г.

Адм. д. № 138/2015

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че са постъпили жалби  против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена, приета с Решение № 132 по Протокол № 15/29.12.2014 г. на Общински съвет Елена, в Продължи… Адм. д. № 138/2015

Адм. д. № 756/2014

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест подаден от Ваня Александрова – прокурор при Районна прокуратура – Свищов, срещу Решение №1004/25.09.2014г. по протокол № 57/25.09.2014г. от заседание на Общински съвет– Свищов, относно „Определяне Продължи… Адм. д. № 756/2014

Адм. д. № 461/2014

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест подаден от Мирослав Овчаров – прокурор при Районна прокуратура – Горна Оряховица, срещу Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Продължи… Адм. д. № 461/2014

Адм. д. №1234/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила е жалба директор на областно пътно управление В. Търново, като пълномощник на Агенция „Пътна инфраструктура”, срещу Заповед №2363/22.11.2012г. на кмета на Община Лясковец, за което е образувано Административно дело № 1234/2012 г по описа на Продължи… Адм. д. №1234/2012

Адм. д. №751/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба против Заповед № РД22-1324/11.07.2012 г. на Кмета на община Велико Търново, с която заповед е одобрено ЧИ на ПУП-план за регулация за УПИ-III от кв.9а по плана на гр.Дебелец-промяна дворищните регулации между УПИ-III-138,УПИI.-137 и УПИ Продължи… Адм. д. №751/2012