Обявления

Адм. д. №751/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба против Заповед № РД22-1324/11.07.2012 г. на Кмета на община Велико Търново, с която заповед е одобрено ЧИ на ПУП-план за регулация за УПИ-III от кв.9а по плана на гр.Дебелец-промяна дворищните регулации между УПИ-III-138,УПИI.-137 и УПИ Продължи… Адм. д. №751/2012

Адм. д. № 931/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба  против Заповед № РД -02 – 05 -478/01.08.2012 г. на кмета на община Елена, за което е образувано Административно дело № 931/2012 г по описа на съда, насрочено за Продължи… Адм. д. № 931/2012

Адм. д. № 772/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба  против Заповед № 1794//24.07.2012 г. на кмета на община Горна Оряховица, с която е одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ ІІІ-1700 в кв. 218 по плана на гр. Г. Оряховица, за което е образувано адм.дело № 772/2012 г по описа на съда, насрочено за 26.11.2012година,09.30 часа. На Продължи… Адм. д. № 772/2012

Адм. д. № 642/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба от ДП Национална компания железопътна инфраструктура поделение железопътна секция Горна Оряховица, против Заповед № 1922/09.11.2011 година на кмета на община Лясковец, за което е образувано Административно дело № 642/2012 г по описа на съда, насрочено за 05.11.2012 Продължи… Адм. д. № 642/2012

Адм. д. № 604/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба  против Заповед № РД 01-02-588/29.05.2012 г. на кмета на община Сухиндол, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІІ-125 в кв. 36а по ПУП на с. Бяла река, общ. Продължи… Адм. д. № 604/2012

Адм. д. № 541/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба срещу Заповед № РД 22-1198/ 07.09.2010 г. на кмета на Община Велико Търново, с която е одобрено частично изменение на ПУП /План за регулация и План за застрояване/ на село Продължи… Адм. д. № 541/2012

Адм. д. № 187/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба против заповед № 1510-РД-01-03/20.12.2011 г. на Кмета на община Свищов, с която е одобрено ЧИ на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ, кв. 155 по плана на гр. Свищов с отреждане за нуждите на поземлен имот с идентификатор 65766.704.74 по КК Продължи… Адм. д. № 187/2012г.