Обявления

Адм. д. № 541/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба срещу Заповед № РД 22-1198/ 07.09.2010 г. на кмета на Община Велико Търново, с която е одобрено частично изменение на ПУП /План за регулация и План за застрояване/ на село Продължи… Адм. д. № 541/2012

Адм. д. № 187/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба против заповед № 1510-РД-01-03/20.12.2011 г. на Кмета на община Свищов, с която е одобрено ЧИ на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ, кв. 155 по плана на гр. Свищов с отреждане за нуждите на поземлен имот с идентификатор 65766.704.74 по КК Продължи… Адм. д. № 187/2012г.

Адм. д. № 67/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба срещу Заповед №РД-02-11-1976/15.12.2012г. на кмета на Община Павликени, с която е одобрено изменение на ПУП-план за застрояване и план за регулация, по която е образувано Адм.д.№67 /2012год. Продължи… Адм. д. № 67/2012г.

Адм. д. № 114/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба  против чл. 1, чл. 5, чл.6 ал. 3 и ал. 4, чл. 7 ал. 2, ал. 4 пр. 4 и ал. 5, чл. 9 ал. 3, чл. 11 ал. 3 и ал. 4, чл. 12 ал. 2, чл. 14 ал. 3, чл. 25, чл. 32 ал. 1 т. 4, чл. 33 ал. 3, чл. 34 ал. 2 от Наредба за рекламно- информационната дейност на територията на Продължи… Адм. д. № 114/2012г.

Адм. д. № 76/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба против Заповед № РД 02- 11-1977/15.12.2011 г. на кмета на община Павликени, с която е одобрен проект за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв.123, УПИ Продължи… Адм. д. № 76/2012г.

Адм. д. № 1183/2011г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба  против заповед № 502-РД-01-03/11.06.2010г. на кмета на община Свищов, с която е одобрено ЧИ на ПУП – ПЗ на УПИ ІV-4076, кв. 206 по плана на гр. Свищов, по която е Продължи… Адм. д. № 1183/2011г.