Пресцентър

Преванативни мерки срещу covid-19

Уважаеми дами и господа,

В последните месеци в световен мащаб се наблюдава сложна и динамично развиваща се ситуация, като от 11.03.2020 година Световната здравна организация обяви пандемия от COVID-19. Властите в България ежедневно обновяват противоепидемичните мерки за страната. На свое заседание Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет също даде препоръки относно създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19).

Считано от 11.03.2020 година със Заповед № РД-05-164/10.03.2020 г. на председателя на Административен съд – Велико Търново са взети превантивни мерки за ограничаване на възможностите за заразяване и разпространяване на COVID-19 на територията на съда. Общото събрание на съдиите на Административен съд – Велико Търново взе решение да не отлага откритите съдебни заседания в препоръчания едномесечен срок, но това налага стриктно спазване на ограничителните правила и извънредните условия на работа, отнасящи се както за магистратите и служителите, така и за гражданите.

В тази връзка, най-учтиво се обръщаме с молба да се избягват посещения в сградата на Административен съд – Велико Търново, когато същите не са наложителни. В случай на неотменими и крайно наложителни визити, моля да съобразявате здравния си статус и да се уверите, че не представлявате заплаха за разпространяване на зараза. При всички положения, достъпът на граждани към момента е ограничен до фоайето на първия и втория етаж на съда, а заседанията се провеждат само в Зала № 15 при съблюдаване на противоепидемиологичните мерки.

Отлична, бърза и адекватна възможност за справки по дела и получаване на информация е комуникацията по електронна поща: admsvt@gmail.com и delovodstvo.admsvt@gmail.com, както и на телефонен номер: 062-604102, 062-600020, 0879608762 и факс 062-604102. Разчитаме на разбирането на страните по първоинстанционни дела, като апелираме процесуалната защита и представителство да се осъществява от максимално ограничен кръг лица, като се сведе до минимум участието в съдебния процес. Явяването на страните по касационни дела не е задължително и достатъчно е представянето на писмени становище, каквато е и обичайната практика. Административен съд – Велико Търново преустановява провеждането на мероприятия като Ден на отворените врати, събрания, ученически посещения и други, налагащи струпването на хора в сградата. Изброените мерки са превантивни и са взети с оглед сигурността не само на работещите в съда, но и на обществеността.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, считано от 11.03.2020г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВЕЛИКО ТЪРНОВО преустановява достъпа на гражданите в деловодството на съда.
Всички ще бъдат обслужвани единствено на Информационния център на съда.
Откритите съдебни заседания по делата ще се провеждат в зала № 15.
Страните по делата ще изчакват да бъдат повикани за съдебното заседание от фоайето на първия етаж.

Заповед на Административния ръководител на Административен съд – Велико Търново

НАТОВАРЕНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕАЛНО НЕ Е НАМАЛЯЛА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ГЕОРГИ ЧЕМШИРОВ

Годишното отчетно събрание за дейността на Административен съд – Велико Търново през 2019 година се състоя на 25.02.2020 г. в новата сграда на ул. „Иван Вазов“ № 1. Председателят Георги Чемширов в резюме подчерта акцентите от доклада пред магистратите от съда и официалните гости от Върховния административен съд на Република България: г- жа Мариника Продължи… НАТОВАРЕНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕАЛНО НЕ Е НАМАЛЯЛА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ГЕОРГИ ЧЕМШИРОВ

Стажанска програма в Административен съд – Велико Търново

Административен съд – Велико Търново ще провежда професионален стаж  на стажант – юристи по Раздел ІІІ от Наредба №1от 01.02.2019г. за придобиване на юридическа правоспособност в периода 01.04.2020г.-31.07.2020г. и 01.09.2020г.-31.12.2020г. В съда ще бъдат обучавани до 3-ма стажант-юристи във всеки период от съдии наставници: съдия Георги Чемширов, съдия Диана Костова и съдия Дианка Дабкова.

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

Вместо обичайния банкет в края на годината екипът на Административен съд – Велико Търново отбеляза по нетрадиционен начин предстоящите празници. В навечерието на Коледа и Нова година съдиите и служителите поканиха децата си на топло тържество, в което всички заедно се забавляваха. Най-смелите деца представиха своите таланти и Продължи… КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО