Новини

ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 25.06.2021 година се състоя официална церемония по откриване на сградата на Административен съд – Велико Търново, която се намира на ул. „Иван Вазов“ №1 в областния град. Домакинът – съдия Георги Чемширов – административен ръководител и председател на съда, посрещна гости от цялата страна. Официални гости на събитието бяха министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов, председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, кметът на Община Велико Търново – инж. Даниел Панов, областният управител на Област – Велико Търново инж. Георги Гугучков и Негово Високопреосвещенство Великотърновският митрополит Григорий. Сред присъстващите, уважили събитието бяха членове на Висшия съдебен съвет, представители на Инспектората към ВСС, заместник-председателите на ВАС и председателите на отделения, председатели на административни съдилища в страната, магистрати от Великотърновски съдебен окръг, председателят на Адвокатска колегия – Велико Търново, председателят на Общински съвет – Велико Търново, както и представители на Великотърновския университет.
Новата сграда бе открита с прерязване на трикольорна лента от председателя на ВАС, представляващия ВСС, кмета на Община Велико Търново и председателя на Административен съд – Велико Търново.
В официалната си реч председателят на Административен съд – Велико Търново приветства гостите, като подчерта, че новата сграда е резултат от изминаването на труден и продължителен път, но най-сетне още един административен съд в страната има свой дом. „Тази сграда през почти стогодишната си история е видяла и хубаво, и страшно, имала е добри и лоши стопани, но неизменно е била тук, търпеливо изчакваща своето бъдещо предназначение в новото общество. По това тя прилича на правото – този сложен социален феномен и основен обществен регулатор! Както правото очакваше своето възраждане в новите условия на нашата страна, така и тази сграда чакаше своя стопанин“. С чувство на удовлетвореност съдия Чемширов изтъкна, че с дейността на хората, олицетворяващи Административен съд – Велико Търново, този нов строеж е превърнат в символ на правосъдието и в истинска съдебна палата. В заключение председателят изрази признателност и благодарност към всички, които са съпътствали и подпомагали тази нелека кампания.
Поздравителни речи произнесоха председателят на ВАС, министърът на правосъдието, представляващия ВСС и кметът на Община – Велико Търново. Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков обърна внимание, че магистратите и служителите от Административен съд – Велико Търново заслужават сграда като тази и пожела тя да се превърне в храм на справедливостта, на правосъдието и на върховенството на закона. Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов поздрави работещите в тази историческата сграда, която дълги години е търсила своето предназначение и е получила възможност да се превърне в дом на правосъдието. Той акцентира върху необходимостта реално да се премине към електронизация на съдебната дейност. Представляващият ВСС Боян Магдалинчев асоциира, че ако някога тази сграда е била сградата на банката на Буров, то сега тя е сградата на Административен съд – Велико Търново. Господин Магдалинчев сподели, че в бележките по втория доклад за върховенството на правото е посочено, че административното правосъдие бележи значителен положителен напредък в правораздаването и че всъщност по-голяма съдебна реформа от създаването на административните съдилища и системата на административното правосъдие досега не е имало. Кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Панов поздрави работещите в административния съд с нескрита радост, че една сграда паметник на културата, намираща се в сърцето на историческата и духовна столица на България, е върнала своя облик и е пълна със съдържание. Изрази вяра, че гражданите на Област Велико Търново ще бъдат доволни от решенията на областния административен съд. Съдия Чемширов с благодарност прие и многобройни поздравителни адреси.
Водосвет за освещаване бе отслужен от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий.
Химнът на Република България и Химнът на Европейския съюз, прозвучаха в изпълнение на музикантите от „Junior band“ при СУ „Емилиян Станев“.
След откриването гостите разгледаха сградата на административния съд, където бе подредена изложба живопис на великотърновския художник Светозар Петров. Официална снимка на всички присъстващи беше направена пред Музей „Учредително събрание“.

Снимки: Ростислав Грънчаров и адв. Валери Ставрев

« 1 на 40 »

И ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОСРЕЩНА КОЛЕЖАНИТЕ ОТ ЧПГ „АК – АРКУС“, КОИТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“

И тази учебна година Административен съд – Велико Търново посрещна колежаните от ЧПГ „АК – Аркус“, които взеха участие в Образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Както магистратите, така и учениците с вълнение очакват превърналото се в традиция посещение в съда. Наблюдаването на реален съдебен процес и възможността за свободно общуване и поставяне на въпроси на съдиите представлява нескрит интерес за гимназистите. Ежегодно председателят на Административен съд – Велико Търново беседва с децата и ги удостоява със сертификат за участие и подаръци от Висшия съдебен съвет – Конституция на Република България и информационни брошури за съдебната власт. Тази година съдия Чемширов разкри пред участниците в Образователната програма и някой недостъпни за обикновените посетители на съда помещения в сградата, като информационната обиколка видимо предизвика любопитство и породи въпроси. Единадесетокласниците с внимание изслушаха представената от съдия Костова тема за професията на съдията и изложението на съдия Данаилова за административното право.

Възпитаниците на гимназията споделят, че инициативите, организирани по Образователната програма са „полезни, защото рядко учат за тази сфера в училище“, „успяват да разберат неща, които преди са им били непонятни“ и „имат възможност отблизо да се докоснат до работата в административния съд“. Както уроците, изнесени от съдия Костова и съдия Данаилова, така и заниманията, състояли се в сградата на съда на 11.06.2021 г., са оценени от участниците като „образователни и по-интересни, отколкото са очаквали“.

От изключителна важност за работата на административните съдии от Велико Търново по програмата е високата оценка, дадена от госпожа Иваничка Славчева – преподавател по философия в ЧПГ „АК – Аркус“. По нейни думи Образователната програма е изключително полезна за гражданското образование на подрастващите. Темите са свързани с учебния материал и разширяват знанията на учениците в сферата на правната наука, като се представят изключително професионално и точно. Презентациите, които съдиите предоставят, намират широка употреба в самоподготовката и работата по проекти. Както за учениците, така и за госпожа Славчева най-интересната част от програмата е организираното посещение в сградата на Административен съд – Велико Търново, тъй като учениците се докосват до същността на съдийската работа, а за някои от тях това е мотив при избора на бъдеща професия.

« 1 на 9 »

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия

Съдийската колегия на ВСС актуализира Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020 г., изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол № 40/17.11.2020 г.

С приетите редакции, се улеснява достъпът на гражданите в съдебните сгради, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването. Отпада ограничението да се допускат само страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела и потребители на административни услуги, както и изискването те да влизат непосредствено преди започване на конкретното дело. Отпада ограничението в деловодствата на съдилищата да се допускат „не повече от 1 или 2 човека“, като остава това за спазване на дистанция, съгласно указанията на здравните органи. Премахната е редукцията в работното време на деловодствата, на Бюрата за съдимост, за служителите, обслужващи дейността на ДИКС, и други служби на общата администрация, заради извършване на дезинфекция на помещенията.

Премахната е мярката за ограничаване на ползването на пейки, бюра, столове и други подобни в коридорите на съдилищата. В съдебните зали могат да влизат участниците по насрочените дела, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки. Вещите лица могат да изчакват извън залите до поканването им по делото.

Отпадат изискванията журналисти да влизат в съдебните зали, само по дела със значителен обществен и/или медиен интерес и след предварителна заявка.

Колегията възложи на административните ръководители да публикуват актуализираните „Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия“ на интернет страниците на съдилищата.

Правилата са публикувани тук.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ ПО КАЗУСА ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 Г.

Административен съд – Велико Търново излезе с решение по казуса за избор на ректор на Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий“ за мандат 2019 – 2023 година. С решение по административно дело №320/2019 г. състав на Административен съд – Велико Търново отхвърли като неоснователно оспорването по жалба на участник в изборната процедура срещу Решение на Общото събрание на ВТУ, в частта му по т. 7 от дневния ред на заседание, проведено на 20.05.2019 г., с което е избран ректор на университета за мандат 2019 – 2023 година.

Решаващият състав приема, че наведените от жалбоподателя възражения, с които оспорва валидността на акта, са неоснователни, тъй като решението е прието от компетентния орган на управление на ВТУ, а заседанието на Общото събрание е проведено при необходимия кворум. Съдебната проверка не е установила и пороци, засягащи формалната, материалната и процесуалната законосъобразност на решението. В тази връзка се четат мотиви, че са спазени писмената форма и всички изискуеми реквизити, включително изложение на фактическите и правните основания за приемането му. Не са констатирани съществени нарушения на административнопроизводствените правила, визирани в Закона за висшето образование и вътрешните нормативни актове на ВТУ, доколкото процедурата по гласуване и отчитане на резултата не е опорочена. Въз основа на събраните доказателства е формиран извод, че резултатът от проведеното тайно гласуване е този, отразен в протокола на ОС на 20.05.2019 г., и той удовлетворява нормативните изисквания за определяне на кандидата за избран. Решението по т. 7 от дневния ред отразява действителния вот на избирателното тяло и е съответно на приложимия по време материален закон. За съответствието с целта на закона съдебният състав е посочил, че изборът, проведен при таен вот от Общото събрание на ВТУ като колективен орган на управление на висшето училище,  защитава академичната свобода и политическата независимост – ценности, регламентирани в закона. Спазени са и принципите за прозрачност и публичност, както и принципът за академичната автономия.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

СЪДИЯ ДАНАИЛОВА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ ПРЕД ВИПУСКА НА ДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ЧПГ „АК – АРКУС“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съдия Данаилова от Административен съд – Велико Търново изнесе лекция за административното правосъдие пред випуска на десетокласниците от ЧПГ „АК – Аркус“, гр. Велико Търново. Съдия Данаилова за първи път е в амплоато на преподавател по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, но с адекватен подход и висок професионализъм успя да разясни на учениците нелеката тема и да спечели вниманието им. В часовете по философски цикъл на 17 и 18.05.2021 г. беше представена интерактивна презентация и образователно видео по темата за същността и историята на административното правораздаване. С богат илюстративен и фотоматериал съдия Данаилова онагледи пред колежаните разглеждането на административни дела, обясни кой какъв е в съдебната зала и какви са правилата за постановяване на съдебен акт. С провеждането на тези уроци за пореден път се доказва приносът на Образователната програма за гражданското образование на практика и за стимулиране интереса на учениците към правото и професионалното ориентиране в юридическите науки.

« 2 на 2 »

СЪДИЯ КОСТОВА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КОЛЕЖАНИТЕ ОТ ЧПГ „АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ – АРКУС“, КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В СТРАНАТА НИ

Съдия Костова – заместник-председател на Административен съд – Велико Търново, проведе онлайн среща с десетокласниците от ЧПГ „Американски колеж – Аркус“. Инициативата е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която съдът работи вече пета учебна година. Съдия Костова работи по програмата още от старта й и с лекота и увлекателност запознава гимназистите със същността на Конституцията, организацията и функционирането на съдебната система в страната ни. Неведнъж е споделяла радостта от работата си с ученици и удовлетвореността от възможността да им бъде полезна като обогати познанията и правната им грамотност и култура. За това не попречи дори отдалеченият достъп, при който бяха проведени уроците на 10 и 11 май предвид противоепидемичните мерки в страната. Прикованият интерес, нескритата любознателност и многобройните въпроси на колежаните са красноречив показател за смисъла и ефекта на образователната програма, успешно реализирана по споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

« 1 на 2 »