Пресцентър

ДЕЙНОСТ №6 – ПРОЕКТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №6
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТ ,
СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”
 

В изпълнение на Дейност № 6 – Подготовка, организиране и Продължи… ДЕЙНОСТ №6 – ПРОЕКТ ОПАК

ДЕЙНОСТ №1 – ПРОЕКТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №1
РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В СЪДА НА ЕС В ЛЮКСЕМБУРГ
ПО ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,
ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

В изпълнение на Дейност №1- „Работно посещение в Съда на ЕС в Люксембург за обсъждане на актуални правни проблеми, Продължи… ДЕЙНОСТ №1 – ПРОЕКТ ОПАК

ДЕЙНОСТ №4 ПО ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №4 ПО ПРОЕКТ ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ
И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

От 06.08.2013г. в Административен съд-Велико Търново стартира и обучението по Английски език за ниво А1, в което ще вземат участие, както магистрати, така и съдебни служители.

ДЕЙНОСТ №3 ПО ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №3 ПО
ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА
МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

В периода 27.07. – 30.07.2013година в  гр.Варна се проведе специализирано обучение по проект  „Повишаване на  компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца  съобразно съвременните европейски тенденции”, който се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В специализираното обучение по приложението на Директива 2006/112 относно общата система на ДДС и решенията на Съда на ЕС по дела, свързани с нея, взеха участие 8 магистрати и съдебни помощници от Административен съд –  Велико Търново. Лектор на обучението бе съдия  Донка Чакърова – от Върховен административен съд.

Работно посещение от Административен съд – гр. Кобленц, Германия.

В периода от 24.06.2013 до 27.06.2013 на работно посещение в Административен съд – Велико Търново пристигна делегация от Административен съд – гр. Кобленц, Германия. Гости на посещението бяха д-р Ларс Брокер – Президент на Главен административен съд – Кобленц, д-р Томас Щанекер – съдия в Главен административен съд – Кобленц и Мартин Щайнкюлер – Продължи… Работно посещение от Административен съд – гр. Кобленц, Германия.

Извършената тематична проверка от Инспекторат към ВСС

Акт за резултатите от извършената тематична проверка от Инспекторат към ВСС, по приложението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП за налагане на административно наказателна отговорност с електронен фиш. По подробно с акта може да се запознаете тук.

Благотворителна акция

Административен съд – Велико Търново организира благотворителна акция за набиране на средства за децата, лишени от родителски грижи от Дом „Пеню и Мария Велкови” – Велико Търново. В акцията взеха участие всички магистрати и съдебни служители. На 22.05.2013 година служители на съда, посетиха дома, за да представят набраните средства и се Продължи… Благотворителна акция