Новини

И ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОСРЕЩНА КОЛЕЖАНИТЕ ОТ ЧПГ „АК – АРКУС“, КОИТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“

И тази учебна година Административен съд – Велико Търново посрещна колежаните от ЧПГ „АК – Аркус“, които взеха участие в Образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Както магистратите, така и учениците с вълнение очакват превърналото се в традиция посещение в съда. Наблюдаването на реален съдебен процес и възможността за свободно общуване и поставяне на въпроси на съдиите представлява нескрит интерес за гимназистите. Ежегодно председателят на Административен съд – Велико Търново беседва с децата и ги удостоява със сертификат за участие и подаръци от Висшия съдебен съвет – Конституция на Република България и информационни брошури за съдебната власт. Тази година съдия Чемширов разкри пред участниците в Образователната програма и някой недостъпни за обикновените посетители на съда помещения в сградата, като информационната обиколка видимо предизвика любопитство и породи въпроси. Единадесетокласниците с внимание изслушаха представената от съдия Костова тема за професията на съдията и изложението на съдия Данаилова за административното право.

Възпитаниците на гимназията споделят, че инициативите, организирани по Образователната програма са „полезни, защото рядко учат за тази сфера в училище“, „успяват да разберат неща, които преди са им били непонятни“ и „имат възможност отблизо да се докоснат до работата в административния съд“. Както уроците, изнесени от съдия Костова и съдия Данаилова, така и заниманията, състояли се в сградата на съда на 11.06.2021 г., са оценени от участниците като „образователни и по-интересни, отколкото са очаквали“.

От изключителна важност за работата на административните съдии от Велико Търново по програмата е високата оценка, дадена от госпожа Иваничка Славчева – преподавател по философия в ЧПГ „АК – Аркус“. По нейни думи Образователната програма е изключително полезна за гражданското образование на подрастващите. Темите са свързани с учебния материал и разширяват знанията на учениците в сферата на правната наука, като се представят изключително професионално и точно. Презентациите, които съдиите предоставят, намират широка употреба в самоподготовката и работата по проекти. Както за учениците, така и за госпожа Славчева най-интересната част от програмата е организираното посещение в сградата на Административен съд – Велико Търново, тъй като учениците се докосват до същността на съдийската работа, а за някои от тях това е мотив при избора на бъдеща професия.

« 1 на 9 »

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия

Съдийската колегия на ВСС актуализира Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020 г., изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол № 40/17.11.2020 г.

С приетите редакции, се улеснява достъпът на гражданите в съдебните сгради, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването. Отпада ограничението да се допускат само страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела и потребители на административни услуги, както и изискването те да влизат непосредствено преди започване на конкретното дело. Отпада ограничението в деловодствата на съдилищата да се допускат „не повече от 1 или 2 човека“, като остава това за спазване на дистанция, съгласно указанията на здравните органи. Премахната е редукцията в работното време на деловодствата, на Бюрата за съдимост, за служителите, обслужващи дейността на ДИКС, и други служби на общата администрация, заради извършване на дезинфекция на помещенията.

Премахната е мярката за ограничаване на ползването на пейки, бюра, столове и други подобни в коридорите на съдилищата. В съдебните зали могат да влизат участниците по насрочените дела, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки. Вещите лица могат да изчакват извън залите до поканването им по делото.

Отпадат изискванията журналисти да влизат в съдебните зали, само по дела със значителен обществен и/или медиен интерес и след предварителна заявка.

Колегията възложи на административните ръководители да публикуват актуализираните „Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия“ на интернет страниците на съдилищата.

Правилата са публикувани тук.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ ПО КАЗУСА ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 Г.

Административен съд – Велико Търново излезе с решение по казуса за избор на ректор на Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий“ за мандат 2019 – 2023 година. С решение по административно дело №320/2019 г. състав на Административен съд – Велико Търново отхвърли като неоснователно оспорването по жалба на участник в изборната процедура срещу Решение на Общото събрание на ВТУ, в частта му по т. 7 от дневния ред на заседание, проведено на 20.05.2019 г., с което е избран ректор на университета за мандат 2019 – 2023 година.

Решаващият състав приема, че наведените от жалбоподателя възражения, с които оспорва валидността на акта, са неоснователни, тъй като решението е прието от компетентния орган на управление на ВТУ, а заседанието на Общото събрание е проведено при необходимия кворум. Съдебната проверка не е установила и пороци, засягащи формалната, материалната и процесуалната законосъобразност на решението. В тази връзка се четат мотиви, че са спазени писмената форма и всички изискуеми реквизити, включително изложение на фактическите и правните основания за приемането му. Не са констатирани съществени нарушения на административнопроизводствените правила, визирани в Закона за висшето образование и вътрешните нормативни актове на ВТУ, доколкото процедурата по гласуване и отчитане на резултата не е опорочена. Въз основа на събраните доказателства е формиран извод, че резултатът от проведеното тайно гласуване е този, отразен в протокола на ОС на 20.05.2019 г., и той удовлетворява нормативните изисквания за определяне на кандидата за избран. Решението по т. 7 от дневния ред отразява действителния вот на избирателното тяло и е съответно на приложимия по време материален закон. За съответствието с целта на закона съдебният състав е посочил, че изборът, проведен при таен вот от Общото събрание на ВТУ като колективен орган на управление на висшето училище,  защитава академичната свобода и политическата независимост – ценности, регламентирани в закона. Спазени са и принципите за прозрачност и публичност, както и принципът за академичната автономия.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

СЪДИЯ ДАНАИЛОВА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ ПРЕД ВИПУСКА НА ДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ЧПГ „АК – АРКУС“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съдия Данаилова от Административен съд – Велико Търново изнесе лекция за административното правосъдие пред випуска на десетокласниците от ЧПГ „АК – Аркус“, гр. Велико Търново. Съдия Данаилова за първи път е в амплоато на преподавател по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, но с адекватен подход и висок професионализъм успя да разясни на учениците нелеката тема и да спечели вниманието им. В часовете по философски цикъл на 17 и 18.05.2021 г. беше представена интерактивна презентация и образователно видео по темата за същността и историята на административното правораздаване. С богат илюстративен и фотоматериал съдия Данаилова онагледи пред колежаните разглеждането на административни дела, обясни кой какъв е в съдебната зала и какви са правилата за постановяване на съдебен акт. С провеждането на тези уроци за пореден път се доказва приносът на Образователната програма за гражданското образование на практика и за стимулиране интереса на учениците към правото и професионалното ориентиране в юридическите науки.

« 1 на 2 »

СЪДИЯ КОСТОВА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КОЛЕЖАНИТЕ ОТ ЧПГ „АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ – АРКУС“, КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В СТРАНАТА НИ

Съдия Костова – заместник-председател на Административен съд – Велико Търново, проведе онлайн среща с десетокласниците от ЧПГ „Американски колеж – Аркус“. Инициативата е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която съдът работи вече пета учебна година. Съдия Костова работи по програмата още от старта й и с лекота и увлекателност запознава гимназистите със същността на Конституцията, организацията и функционирането на съдебната система в страната ни. Неведнъж е споделяла радостта от работата си с ученици и удовлетвореността от възможността да им бъде полезна като обогати познанията и правната им грамотност и култура. За това не попречи дори отдалеченият достъп, при който бяха проведени уроците на 10 и 11 май предвид противоепидемичните мерки в страната. Прикованият интерес, нескритата любознателност и многобройните въпроси на колежаните са красноречив показател за смисъла и ефекта на образователната програма, успешно реализирана по споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

« 1 на 2 »

Скръбна вест

На 21.04.2021 година ни напусна Веселина Николова – служител на Административен съд – Велико Търново от основаването му, сърцат и лъчезарен човек, отговорена и всеотдайна в работата си, открита и добронамерена в отношенията си към колеги и приятели.

Ръководството и екипът на Административен съд – Велико Търново поднасят своите дълбоки съболезнования на семейството и близките.

Веси, ще помним усмивката ти и ще те носим в сърцата си! Почивай в мир!

Поклонението ще се състои на 23.04.2021 година от 14 часа в ритуалната зала на гробищния парк в гр. Велико Търново.

Поздрав от Адм. ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЮРИСТИ,

СКЪПИ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Приемете сърдечните ми поздравления по повод 142-та годишнина  от приемането на Търновската конституция. В Деня на юриста и съдебния служител пожелавам на всички здраве и нестихващ устрем за отговорно и всеотдайно изпълнение на избраната професия.

Вярвам, че разумното, уверено и безкомпромисно упражняване на работата ни допринася за доверието в правото и авторитета на съдебната власт.

 

С уважение,

Георги Чемширов,

Административен ръководител-председател

На Административен съд – Велико Търново