Достъп до обществена информация

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2020 година

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2020 година. Отчет-2020 г

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2019 година

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2019 година. Отчет за 2019

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2018 година

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2018 година. Отчет за 2018

Съобщение

Административен съд – Велико Търново, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ГЕОРГИ КИРИЛОВ, че по повод на подадено от същия Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № СДА-01-2634/08.11.2018г. е постановено Решение № 6/27.12.2018г., с което заявлението е оставено без разглеждане.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Велико Търново в 14-дневен срок от датата на поставяне на настоящото съобщение на определените за това места.

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година. Отчет -2017.