Адм. д. № 735/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Габриела Дремсизова- прокурор в Районна прокуратура Павликени  против чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на Продължи… Адм. д. № 735/2017 г.

Адм. д. № 733/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 50 ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество на Община Горна Оряховица, приета с решение № Продължи… Адм. д. № 733/2017 г.

Адм. д. № 675/2017 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Йордан Ангелов – прокурор в  Районна прокуратура-Горна Оряховица срещу разпоредби от Наредба за организиране на търговската дейност на територията на  Община – Лясковец , приета от Общински  съвет – гр. Лясковец с Продължи… Адм. д. № 675/2017 г

Адм. д. № 716/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Светлана Иванова – прокурор във Великотърновска окръжна прокуратура, с  който се оспорва разпоредбата на чл.37, ал.1, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Продължи… Адм. д. № 716/2017г.

Адм. д. № 671/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от областен управител на област с административен център гр. В. Търново по реда на чл.185 от АПК на решение №379/30.06.2017г. на Общински съвет Златарица за изменение на чл. 14,        ал. 1 от Правилник за Продължи… Адм. д. № 671/2017г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО със Заповед №РД-05-399/13.09.2017 година ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдебен помощник”

1. Кратко описание на длъжността. Съдебният помощник е съдебен служител с юридическо образование, който подпомага съдиите в тяхната работа, като: извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна; подпомага образуването на делата и следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО със Заповед №РД-05-399/13.09.2017 година ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдебен помощник”