Административно дело №78/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор при Районна прокуратура Горна Оряховица с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 83, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и Продължи… Административно дело №78/2018 г.

Адм. д. № 60/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против чл. 47, ал.1,т.1 и ал 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Сухиндол, приета Продължи… Адм. д. № 60/2018 г.

Адм. д. № 59/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, срещу Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стражица. Продължи… Адм. д. № 59/2018 г.

Адм. д. № 57/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1и 2  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Светлана Иванова-прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, срещу чл.54, раздел II, т.6.4, т. 7.5, т. 8.3, т. 9.4, т. 11.4, 13.3 и т. 14-13.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните Продължи… Адм. д. № 57/2018 г.

Адм. д. № 29/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който се оспорва законосъобразността на чл.12,ал.1,т.16 и чл.77,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Продължи… Адм. д. № 29/2018 г.

Адм. д. № 44/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура-град Велико Търново против разпоредбите на чл.54, ал.1, т.7 и ал.3, изречение трето в частта му относно чл.104 от Закона за местните избори, от Правилника за организацията и дейността Продължи… Адм. д. № 44/2018г.