Адм.дело № 678/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от заместник окръжен прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба № 1 за обществения ред в общината, приета с Решение № 490 по Протокол № 35/29.03.2006 г. на Общински съвет – Стражица, Продължи… Адм.дело № 678/2018 г.

Адм. д. № 657/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново  против Наредба за определянето и администрирането на месните такси и цени на услугите в Община Горна Оряховица, приета с Решение № 965 по Продължи… Адм. д. № 657/2018 г.

ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

На 05.09.2018 г. беше съставен Протокол обр. № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. С това фактически започват ремонтните дейности на сградата – паметник на Продължи… ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

Информация за преводачи

Съощение във връзка с Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014г.

Във връзка с актуализиране на списъка на съдебните преводачи към съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2019 година, всички желаещи да бъдат Продължи… Информация за преводачи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд за 2019 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Административен съд – Велико Търново или Окръжен съд-Велико Търново следните документи: Продължи… ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Адм. дело № 623/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени, приета с Решение № 37 по Продължи… Адм. дело № 623/2018 г.

Адм. дело № 616/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 23, ал. 7, вр. с ал. 1-4 от Наредба за определянето и Продължи… Адм. дело № 616/2018 г.