Адм. д. № 420/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 вр. с ч.188 от АПК от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Продължи… Адм. д. № 420/2018 г.

Адм. дело № 414/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на чл.16, ал.1, т.15 и чл.69, т.7, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Продължи… Адм. дело № 414/2018 г.

Адм. д. № 394/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 вр. с ч.188 от АПК от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество на Община Стражица, приета с решение № Продължи… Адм. д. № 394/2018 г.

Адм. д. № 393/2018г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 вр. с ч.188 от АПК от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново по реда на чл.185 от АПК с искане за отмяна на Наредбата за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности и издаване на Продължи… Адм. д. № 393/2018г

Адм. дело № 405/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за Продължи… Адм. дело № 405/2018 г.

Адм. дело № 357/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против чл. 3, чл. 21, ал. 4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица“, чл. 22, ал. 2 от Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, Продължи… Адм. дело № 357/2018 г.

Адм. дело № 359/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново. Производството е по реда на чл. 185 и сл. от  АПК, във вр. с чл. 191, ал.2 от същия кодекс. Протестирана е частично, а евентуално в цялост, Наредба за реда за Продължи… Адм. дело № 359/2018 г.