Годишно отчетно събрание

На 15.03.2012г. се проведе Годишно отчетно събрание на Административен съд-Велико Търново за отчитане дейността на съда през 2011 година. Гости на събранието бяха г-жа Мариника Чернева – Председател на VІІІ отделение на ВАС, Бисерка Коцева – Председател на ІІІ отделение на ВАС, Емилия Миткова – съдия в VІІІ отделение на ВАС, г-жа Илияна Попова – Председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-жа Мая Маркова – Председател на Окръжен съд – Велико Търново, г-жа Антоанета Чакърова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново и г-жа Веселка Коева – Председател на Великотърновска адвокатска колегия.

Годишен доклад за дейността на съда през 2011 г.

Член 267

(предишен член 234 от ДЕО)
от Договора за функционирането на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася преюдициално относно:

а) тълкуването на настоящия договор;
б) валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

Когато такъв въпрос бъде повдигнат пред юрисдикция в държава-членка, тази юрисдикция би могла, ако счита, че по този въпрос е необходимо решение, за да бъде постановено нейното решение, да поиска от Съда на Европейския съюз да се произнесе.

Когато такъв въпрос е повдигнат по висящо дело пред национална юрисдикция на дадена държава, чиито решения не подлежат на обжалване съгласно националното право, тази юрисдикция е длъжна да сезира Съда на Европейския съюз.

Ако такъв въпрос бъде повдигнат по висящо дело пред национален съдебен орган във връзка със задържано лице, Съдът на Европейския съюз се произнася в най-кратък срок.