Адм. д. № 67/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Милка Василева Цвяткова от гр. Павликени срещу Заповед №РД-02-11-1976/15.12.2012г. на кмета на Община Павликени, с която е одобрено изменение на ПУП-план за застрояване и план за регулация, по която е образувано Адм.д.№67 /2012год. Продължи… Адм. д. № 67/2012г.

Адм. д. № 114/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „Океанска звезда” ООД, представлявано от управителя Борис Йорданов Антонов, със съдебен адрес град София, улица Цанко Церковски № 67 етаж 2 ап. 4 и на „Интининвест 2009” ЕООД със седалище и адрес на Продължи… Адм. д. № 114/2012г.

Адм. д. № 76/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба от от ЛИОНА ЕООД гр. София, бул. „Генерал Скобелев” № 59, вх.Г, ет.3 против Заповед № РД 02- 11-1977/15.12.2011 г. на кмета на община Павликени, с която е одобрен проект за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв.123, УПИ Продължи… Адм. д. № 76/2012г.

Адм. д. № 1212/2011г.

Административен съд Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от “ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН КОМПЛЕКС Г.О.” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, бул.”Македония” №66 против разпоредбата на чл.11, ал.1 от Наредба за определянето и Продължи… Адм. д. № 1212/2011г.

Адм. д. № 1183/2011г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Милен Йорданов Иванов от град Свищов, улица Цар Освободител №118, ет.2 против заповед № 502-РД-01-03/11.06.2010г. на кмета на община Свищов, с която е одобрено ЧИ на ПУП – ПЗ на УПИ ІV-4076, кв. 206 по плана на гр. Свищов, по която е Продължи… Адм. д. № 1183/2011г.

Адм. д. № 1069/2011г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че e постъпила жалба от ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ и СНЕЖАНА ДОБРЕВА ИВАНОВА от гр. Елена, ул. “Пролет” № 4, вх.”В”, чрез адвокат Веселка Коева от ВТАК, против Заповед № РД. 22.05-460/28.09.2011г. на ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА, с оглед постановяване на неприлагане на Продължи… Адм. д. № 1069/2011г.