Адм. д. № 931/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба от Христо Петков Захариев и Русанка Симеонова Захариева от с. Тодювци, общ. Елена против Заповед № РД -02 – 05 -478/01.08.2012 г. на кмета на община Елена, за което е образувано Административно дело № 931/2012 г по описа на съда, насрочено за Продължи… Адм. д. № 931/2012

Адм. д. № 772/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба от Никола Иванов Павлов, Миленка Димитрова Павлова, Георги Димитров Няголов, Стефан Димитров Кузманов, Емил Асенов Миланов и Стефан Асенов Димитров – всички от гр. Горна Оряховица против Заповед № 1794//24.07.2012 г. на кмета на община Горна Оряховица, с Продължи… Адм. д. № 772/2012

Адм. д. № 642/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба от ДП Национална компания железопътна инфраструктура поделение железопътна секция Горна Оряховица, против Заповед № 1922/09.11.2011година на кмета на община Лясковец, за което е образувано Административно дело № 642/2012 г по описа на съда, насрочено за 05.11.2012 Продължи… Адм. д. № 642/2012

Адм. д. № 604/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба от Любомир Любенов Каменов от гр. София, ж.к. Дружба, бл. 269, вх.А, ет. 5, ап. 19 против Заповед № РД 01-02-588/29.05.2012 г. на кмета на община Сухиндол, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІІ-125 в кв. 36а по ПУП на с. Бяла река, общ. Продължи… Адм. д. № 604/2012

Адм. д. № 541/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба от Маргарита Димитрова Христова с ЕГН ***, адрес гр. Г. Оряховица, ул. “Сидер войвода” № 18, ет. 2, срещу Заповед № РД 22-1198/ 07.09.2010 г. на кмета на Община Велико Търново, с която е одобрено частично изменение на ПУП /План за регулация и План за застрояване/ на село Продължи… Адм. д. № 541/2012