Адм. д. №751/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба против Заповед № РД22-1324/11.07.2012 г. на Кмета на община Велико Търново, с която заповед е одобрено ЧИ на ПУП-план за регулация за УПИ-III от кв.9а по плана на гр.Дебелец-промяна дворищните регулации между УПИ-III-138,УПИI.-137 и УПИ Продължи… Адм. д. №751/2012