СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Административен съд – Велико Търново уведомява  студентите, които биха искали да участват в практическо обучение като стажант в Административен  съд – Велико Търново обучение  по http://asvt.eu/?p=630проект „Студентски практики”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален Продължи… СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК – ЕТ „Персонал консулт-Ганчо Попов”

На 12.07.2013г. в сградата на Административен съд-Велико Търново, Председателят Георги Чемширов в качеството си на възложител, подписа договор с избрания изпълнител в открита процедура по ЗОП – ЕТ „Персонал консулт-Ганчо Попов”, гр. София, с предмет: „Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран по ОПАК”.

Работно посещение от Административен съд – гр. Кобленц, Германия.

В периода от 24.06.2013 до 27.06.2013 на работно посещение в Административен съд – Велико Търново пристигна делегация от Административен съд – гр. Кобленц, Германия. Гости на посещението бяха д-р Ларс Брокер – Президент на Главен административен съд – Кобленц, д-р Томас Щанекер – съдия в Главен административен съд – Кобленц и Мартин Щайнкюлер – Продължи… Работно посещение от Административен съд – гр. Кобленц, Германия.

Извършената тематична проверка от Инспекторат към ВСС

Акт за резултатите от извършената тематична проверка от Инспекторат към ВСС, по приложението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП за налагане на административно наказателна отговорност с електронен фиш. По подробно с акта може да се запознаете тук.

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Административен съд – Велико Търново уведомява всички студенти, интересуващи се от стажантска позиция обявена в сайта www.Praktiki.mon.bg, че става въпрос за проект по „Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“. Според това, бенефициенти по проекта са учебните заведения, които биха сключили евентуално договор с Административен съд – Велико Търново. Поради това е невъзможно кандидатстване по позиция директно от желаещите извън рамките на вече сключен такъв договор, между конкретно учебно заведение и Управителния орган на „Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“.
Съобщение, отнасящо се до възможност за кандидатстване и условия, на които да отговарят кандидатите, очаквайте през месец Юли.

Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК – допуснати оферти

Уведомяваме участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект „ Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран по ОПАК, че с Протокол от 18.06.2013г., Комисията, назначена със Заповед №222/03.06.2013г. на Председателя е допуснала до оценяване следните офертите:

  1. ЕТ „Персонал консулт – Ганчо Попов”, гр.София, вх.№1/31.05.2013г.
  2. ”Център за чужди езици и мениджмънт” ООД, гр.Плевен, вх.№2/03.06.2013г.
  3. ”Е-турс” ООд, гр.Добрич, вх.№3/03.06.2013г.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще се състои на 20.06.2013г. от 10,30ч., Зала №15, в сградата на Административен съд – Велико Търново, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК

Уведомяваме участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект „ Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран по ОПАК, че с Протокол от 10.06.2013г., Комисията, назначена със Заповед №222/03.06.2013г. на Председателя е допуснала поправка на техническа грешка в Протокол от 04.06.2013 г., страница 2, както следва:
ВМЕСТО „На обявеното отваряне на офертите 03.06.2013г. 10,00ч. не се явиха представители на кандидатите, депозирали офертите.”
ДА СЕ ЧЕТЕ „На обявеното отваряне на офертите 04.06.2013г. 10,00ч. не се явиха представители на кандидатите, депозирали офертите.”