СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УВЕДОМЯВА студентите, че във връзка с получената информация за затруднения със снабдяване с необходимите документи за участие в практическо обучение като стажанти в Административен съд гр. Велико Търново по проект „Студентски практики”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”., съфинансирана от Европейския социален фонд, удължава срока и дава възможност на желаещите да подадат изискуемите документи до 05.09.2013г. включително.

Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново

Във връзка с реализиране на проект на Висш съдебен съвет, на 29.03.2013г. /петък/ ще се проведе Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново.
В този ден всички граждани ще имат възможност през целия работен ден /от 8,30ч. до 17,00ч./, да посетят сградата на съда и да се запознаят с организацията на работа в Административен Продължи… Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново

Участие в проект „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на ОПАК

С Решение № РМФ-1/03.01.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” е одобрено за финансиране разработеното от Административен съд Велико Търново проектно предложение „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Продължи… Участие в проект „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на ОПАК

Промяна на email адреса на съда

Уведомяваме Ви, че поради технически причини и за осигуряване на по-голяма ефективност в организацията на работа в Административен съд Велико Търново, от днес 03.01.2013г. официалният адрес за кореспонденция ще бъде: admsvt@gmail.com.

Адм. д. №1234/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила е жалба директор на областно пътно управление В. Търново, като пълномощник на Агенция „Пътна инфраструктура”, срещу Заповед №2363/22.11.2012г. на кмета на Община Лясковец, за което е образувано Административно дело № 1234/2012 г по описа на Продължи… Адм. д. №1234/2012

Адм. д. №751/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба против Заповед № РД22-1324/11.07.2012 г. на Кмета на община Велико Търново, с която заповед е одобрено ЧИ на ПУП-план за регулация за УПИ-III от кв.9а по плана на гр.Дебелец-промяна дворищните регулации между УПИ-III-138,УПИI.-137 и УПИ Продължи… Адм. д. №751/2012