Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК

С решение № 1/22.04.2013 г.. на председателя на Административен съд – Велико Търново е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Продължи… Проект: “Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители” ОПАК

Ден на отворените врати 2013 г.

На 29.03.2013г. в Административен съд-Велико Търново се проведе ден на отворените врати, по инициатива на Висш съдебен съвет. Гражданите имаха свободен достъп до информационния център, деловодството и съдебните зали от 8,30ч. до 17,00ч.,като им беше осигурена възможност да се запознаят с цялостната дейност и организацията на работа в Продължи… Ден на отворените врати 2013 г.

Проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”

Административен съд Велико Търново има удоволствието да съобщи, че на 20.02.2013 г. между съда в качеството му на бенефициент и Министерството на финансите чрез Управляващия орган на ОП „Административен капацитет” бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 144 764,00 лева по Оперативна програма Продължи… Проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УВЕДОМЯВА студентите, че във връзка с получената информация за затруднения със снабдяване с необходимите документи за участие в практическо обучение като стажанти в Административен съд гр. Велико Търново по проект „Студентски практики”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”., съфинансирана от Европейския социален фонд, удължава срока и дава възможност на желаещите да подадат изискуемите документи до 05.09.2013г. включително.

Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново

Във връзка с реализиране на проект на Висш съдебен съвет, на 29.03.2013г. /петък/ ще се проведе Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново.
В този ден всички граждани ще имат възможност през целия работен ден /от 8,30ч. до 17,00ч./, да посетят сградата на съда и да се запознаят с организацията на работа в Административен Продължи… Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново