Адм. д. № 642/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба от ДП Национална компания железопътна инфраструктура поделение железопътна секция Горна Оряховица, против Заповед № 1922/09.11.2011 година на кмета на община Лясковец, за което е образувано Административно дело № 642/2012 г по описа на съда, насрочено за 05.11.2012 Продължи… Адм. д. № 642/2012

Адм. д. № 604/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба  против Заповед № РД 01-02-588/29.05.2012 г. на кмета на община Сухиндол, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІІ-125 в кв. 36а по ПУП на с. Бяла река, общ. Продължи… Адм. д. № 604/2012

Адм. д. № 541/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба срещу Заповед № РД 22-1198/ 07.09.2010 г. на кмета на Община Велико Търново, с която е одобрено частично изменение на ПУП /План за регулация и План за застрояване/ на село Продължи… Адм. д. № 541/2012