Адм. д. № 1183/2011г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба  против заповед № 502-РД-01-03/11.06.2010г. на кмета на община Свищов, с която е одобрено ЧИ на ПУП – ПЗ на УПИ ІV-4076, кв. 206 по плана на гр. Свищов, по която е Продължи… Адм. д. № 1183/2011г.

Адм. д. № 1069/2011г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че e постъпила жалба от И. И. И. и С. Д. И. от ***, чрез адвокат В. К. от ВТАК, против Заповед № РД. 22.05-460/28.09.2011г. на ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА, с оглед постановяване на неприлагане на Продължи… Адм. д. № 1069/2011г.