ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата информация е изготвена в съответствие с изискванията за информираност по чл.13 и чл.14 от Общ регламент относно защита на личните данни за извършваните от Административен съд Велико Търново дейности по обработването на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

1.Данни за администратора и за контакт с него.

Административен съд – Велико Търново е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.). В тази връзка  от Административен съд – Велико Търново се обработват лични данни при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнението на договори, по които съдът е страна. Личните данни се обработват самостоятелно от администратора на лични данни и чрез възлагане на обработващи лични данни.

Седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №1. На този адрес може да изпращате по пощата искания до Административен съд – Велико Търново като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на съда.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: admsvt@gmail.com или да изпращате по факс: +359 62 65 10 83.

2. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

На основание член 37, параграф първи, буква „а“, в качеството на публичен орган, Административен съд  – Велико Търново определя длъжностно лице по защита на личните данни.

За контакт с длъжностно ли по защита на личните данни:

Електронна поща: admsvt@gmail.com

факс: +359 62 65 10 83

3. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Административен съд – Велико Търново

Административен съд – Велико Търново обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване.

3.1. Изпълнение на правомощията на Административен съд – Велико Търново и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл.6, пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни:

– на лица /страни и техни процесуални представители/, които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата, икономическата, социална идентичност; данни, свързани с присъди и/или данни относно здравословно и психическо състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, които служат за изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

– на вещи лица, назначени по образуваните в Административен съд – Велико Търново дела. Това са данни, свързани с физическата и социална идентичност, както и данни, свързани с изплащане на техните възнаграждения.

3.2. Управление на човешките ресурси (на основание чл.6, пар. 1, буква “в“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За целите на управление на човешките ресурси се обработват лични данни на кандидатите за работа, магистрати, настоящи и бивши служители в Административен съд – Велико Търново с оглед индивидуализиране на правоотношения по Закона за съдебната власт/магистрати/ и трудовите правоотношение по Кодекса на труда /съдебни служители/; изпълнение на нормативните изисквания на Закона за съдебната власт, Кодекса на труд, Закона за държавния архив, използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели. В тази връзка се обработват данни, свързани с тяхната физическата, социална, икономическа, семейна идентичност; данни за съдебното минало; лични данни, които се отнасят до здравословното и психическото състояние.

3.3. Финансово-счетоводна отчетност (на основание чл.6, пар. 1, буква “в“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За постигане на финансово – счетоводната отчетност се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители по правоотношения, възникнали по ЗСВ /магистрати/, по трудови правоотношения /съдебни служители/ и по граждански договори /вещи лица/ с оглед индивидуализиране на правоотношения по ЗСВ, по трудови и граждански правоотношения; изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за държавния архив и др.; използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели. В регистърът се обработват лични данни относно физическа и икономическа идентичност на субектите на данни.

3.4. Контрагенти (на основание чл.6, пар. 1, буква “б“ от Общия регламент относно защитата на данните).

Във връзка с изпълнение на договорите, сключени от Административен съд – Велико Търново, се обработват лични данни на отделни физически лица с цел: изпълнение на нормативните изисквания на Закона за съдебната власт, Закон за обществените поръчки, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.; управление на човешките ресурси, финансово счетоводна дейност; за установяване на връзка с лицата. Информацията за тях се обработва в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон. За тази цел се обработват данни за физическа, икономическа, социална идентичност, за съдебното минало на лицата.

3.5. Искания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) (на основание чл.6, пар. 1, буква “в“ и „д“от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват личните данни на отделни субекти на данни, подали искане до Административен съд – Велико Търново, за разкриването на информация по реда на ЗДОИ. Във връзка с обработването на исканията по този закон, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица в зависимост от конкретния случай. Административен съд – Велико Търново предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

3.6. Видеонаблюдение (на основание чл.6, пар. 1, буква “д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

В Административен съд – Велико Търново се извършва видеонаблюдение с охранителна цел от ОЗ „Охрана“ – Велико Търново. Записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват в регистър “Видеонаблюдение” в срок от един месец, след изготвянето им. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. За тази цел могат да бъдат обработени лични данни на магистрати, съдебни служители, процесуални представители, страни по дела или други лица, посетили сградата на Административен съд – Велико Търново. Информацията, която се обработва за субектите на лични данни,  съдържа образ на субекта на данни.

3.7. Посетители (на основание чл.6, пар. 1, буква “д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

Административен съд – Велико Търново обработва лични данни на всички граждани, адвокати и други посетители с цел идентифициране на физически лица, посещаващи сградата и контрол на достъпа до съда. Информацията, която се обработва може да съдържа лични данни относно физическа идентичност на лицата. Обработването на лични данни в тези случаи се извършва от служители от ОЗ „Охрана“, град Велико Търново, които при необходимост могат да използват устройство за субстанции.

3.8. Инициативи на административния ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново и други подобни обществено значими цели (на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ и чл. 9, пар. 2 буква „а“ от Общия регламент за защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването във връзка с обществено значими цели, свързани с развитието на съдебната власт, а именно: информиране на обществеността за дейността на Административен съд – Велико Търново; повишаване квалификацията на студенти от специалност „Право“;

насърчаване на художественото и творческото изразяване на децата чрез участието в конкурс; за установяване на връзка с лицата и за информиране на обществеността за резултатите от инициативата. В регистъра се обработват лични данни относно физическа и социална идентичност. Личните данни в регистъра се предоставят от физически лица, участващи в различните инициативи на Административен съд – Велико Търново.

4. Категории получатели на лични данни извън Административен съд – Велико Търново

Административен съд – Велико Търново разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. Категориите получатели могат да бъдат:

–   държавни органи в съответствие с техните правомощия;
–   банки, при възникнало законово или договорно задължение;
– пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица.

Административен съд Велико Търново не разкрива лични данни за целите на директния маркетинг.

4. 4. Срок на съхранение на данните.

Като администратор на данни Административен съд – Велико Търново обработва данни за период с минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвидените в действащото законодателство срокове. В Административен съд –Велико Търново действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове са съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 години. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване 3, 5 или 10 години съгласно Номенклатурата. Събраните личните данни на участници в процедури за назначаване на служители в Административен съд – Велико Търново се обработват за срок от шест месеца след приключване на процедурата по подбор, освен ако специален закон предвижда по – дълъг срок или кандидатът е дал своето съгласие за обработване за по-дълъг срок.

5. Права на физическите лица – субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

– Право на достъп;

– Право на коригиране на неточни или непълни данни;

– Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

– Право на ограничение на обработването;

– Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

– Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

– Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Административен съд – Велико Търново писмено или по електронен път, което следва да е конкретно, като следва да посочите предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Административен съд – Велико Търново.

6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния административен съд.

7. Значение на предоставените личните данни.

Административен съд – Велико Търново обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

8. От какви източници получаваме лични данни.
 

Обработваните от Административен съд – Велико Търново лични данни се предоставят от физически или юридически лица, за които се отнасят, в предвидените от нормативен акт случаи.

9. Въведени от Административен съд Велико Търново мерки за защита на личните данни

Административен съд – Велико Търново е въвел мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване на правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и във Вътрешните правила за мерките на защита на личните данни.